MaraQuake symbol by Ahmad Shah Sahar <ashah@tm.net.my>