M1 Full: 8V8NBVGQVS3L5V4J | M1 Net: SAMA71U3VSCJCNPP

M2 Full: 4YMNDM9LAZ1P5SCY | M2 Net: 138ARPKKAZHNC29V

MI Full: 2AMJ917LVQYJ5S4Y | MI Net: GV8VGVZKVQBLC2PV