M1 Full: RSAM8YJMVDPPCVXS | M1 Net: T2GGUM2PGSDYCCYX

M2 Full: PXVMU9YVAFKLCSDH | M2 Net: 94UG8VF1UZF3CK1T

MI Full: J6V8EGTVVALNCSXH | MI Net: MTUUZPN1GQ5ACKYT