M1 Full: BVERE6XRRM3BL1B8 | M1 Net: HATSZCFSTBCDL899

M2 Full: JYRRZETSEN1CLDHQ | M2 Net: M32SEF2R24H5LEPG

MI Full: PARE85YSR4YELDBQ | MI Net: 9V26U23RTNBZLE9G