M1 Full: BVUMMHJCATNYEVSS | M1 Net: L6GG17N4AT7LZNAX

M2 Full: JYGMGDYFVEM3ES7H | M2 Net: EFUG9T35VE6PZ2UT

MI Full: PAG8RRTFAKJAESSH | MI Net: CSUUDX25AKZJZ2AT